Raad van Commisarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van de NWS speelt een belangrijke rol in het toezicht op de NWS. De RvC bestaat uit vijf leden en heeft als taak om toezicht te houden op de
statutair directeur en op de algemene gang van zaken binnen de NWS. De leden van de RvC moeten voldoen aan een vooraf vastgestelde profielschets.
Twee leden van de RvC zijn benoemd op bindende voordracht van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN).

Dit zijn;

   drs. P. Overduin                       Sophia van Tol
   drs. P. (Piet) Overduin                  Sophia van Tol

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, die werken met ‘publiek’ geld. Goed toezicht op het functioneren van corporaties en een adequate en open verantwoording naar de samenleving zijn daarom van groot belang.
De overige leden zijn: drs C.H. (Cor) van den Bos, voorzitter, mevrouw drs M.M. (Mariëtte) Meulman en drs. H.L.M. (Marco) van Lente.