Brief aan Gemeenteraad van Noordwijk

Aan: 

De gemeenteraad van Noordwijk

Het college van B&W van Noordwijk 

In afschrift aan: - Directeur-bestuurder NWS - Directeur-bestuurder Sint Antonius van Padua - Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk - Media Noordwijk,

14 januari 2019

Geachte leden van de gemeenteraad en van het college van B&W, Evenals de Noordwijkse Woningstichting (NWS) willen wij aan u, de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN), onze grote zorg duidelijk maken over de passage in het coalitieakkoord over de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezing is door alle partijen uitgesproken dat het percentage sociale huurwoningen snel omhoog moet, gelet op de grote behoefte aan dit type woningen. Wij roepen het Lagerhuis debat in de Muze in herinnering, waarbij ons door alle politieke partijen werd voorgehouden dat dit probleem echt daadkrachtig aangepakt worden. Na lezing van het coalitieakkoord zijn wij, zacht gezegd, bijzonder teleurgesteld over het uitblijven van concrete stappen die leiden tot een flinke toename van dit type woningen, vooral in de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Bouwen wordt in Bronsgeest in deze raadsperiode niet voorzien. De politiek gaat over het maken van (nieuwe) keuzen. Daarbij past dat de gevolgen van een andere keuze ook helder in beeld zijn. Wij betwijfelen of dat het geval is. Woningzoekenden kregen weer een sprankje hoop door het bouwen op het Rederijkersplein, Northgo-terrein, Julianahofje, Offem Zuid en het perspectief van Bronsgeest. Deze hoop wordt helemaal de bodem ingeslagen. De gemeentelijke overheid toont zich hiermee grillig, waardoor de betrouwbaarheid in het geding is. Politieagenten, medewerkers in de zorg, onderwijzers en medewerkers in hotels zijn vaak aangewezen op sociale huurwoningen. Alle politieke partijen zeggen het van belang te vinden voor deze mensen betaalbare woonruimte beschikbaar te hebben. Met het uitstellen of afstellen van Bronsgeest verdwijnt het concreet maken van deze doelstelling uit beeld. Genoemde mensen blijven hiermee in de kou staan. Het coalitieakkoord spreekt over het opzetten van Masterplan met de woningstichtingen voor verdere uitbreiding van aantal sociale huurwoningen en het inventariseren van bouwlocaties. 

Het collegeakkoord wekt daarmee de indruk dat het nadenken over toename van het aantal sociale huurwoningen pas met dit coalitieakkoord van start is gegaan. Wij wijzen op het volgende:

1. Vanaf 2017 maken NWS, SHN én gemeente gezamenlijk prestatieafspraken over alle aspecten van de sociale huursector;

2. In de prestatieafspraken voor 2019 (bijgevoegd) is door alle drie partijen een toename voorzien van minimaal 600 nieuwe sociale huurwoningen tot 2027;

3. In Bronsgeest zouden hiervan 264 (40% van 660) worden gerealiseerd;

4. Hier bovenop loopt een vergunningsaanvraag van maximaal 100 flexwoningen in Bronsgeest. Een vergunning waarop de gemeente positief reageerde voordat deze formeel werd aangevraagd;

5. De belangrijke bouwlocatie Bronsgeest om 264 woningen te realiseren gaat nu verloren en er is geen alternatief;

6. Het zoeken naar bouwlocaties vindt al ruime tijd plaats en heeft weinig opgeleverd;

7. Een nieuwe zoekactie zal dit naar verwachting ook niet doen, tenzij het taboe op enkele bouwlocaties wordt losgelaten, zoals bijvoorbeeld grond tussen:  Duinweg, Northgodreef en      Gooweg;  Northgodreef, Duinweg en Dreefkant; Nieuwe Zeeweg, Lijnbaanweg en Dompad;  Koepelweg, Beeklaan en Het Laantje;  Tolhoren, Herenweg en Zwarteweg.

Het ontbreken van een reëel alternatief voor Bronsgeest maakt alle afspraken over toename van het aantal sociale huurwoningen tot een illusie.

Over onze grote zorg willen we graag op zeer korte termijn overleggen met de meest betrokken collegeleden.

Bernard Koëter Voorzitter Stichting Huurdersbelangen Noordwijk