Reactie NWS op coalitieakkoord

Geacht college en leden van de gemeenteraad,
 
Terecht staat woningbouw in het algemeen en sociale woningbouw in het bijzonder bovenaan de lijst met speerpunten in het coalitieakkoord voor de nieuwe gemeente Noordwijk. De urgentie daarvoor is de afgelopen jaren voldoende aangetoond en kon ook in de verkiezingstijd rekenen op brede consensus binnen de politieke partijen. Maar als met de roep om een Deltaplan voor sociale woningbouw tegelijk ook de belangrijkste woningbouwlocatie voor de komende jaren onder water wordt gezet, wakkert dat bij de Noordwijkse Woningstichting de vrees aan dat alle goede voornemens de komende jaren niet verder komen dan vergader- en tekentafels. Terwijl de urgentie nu juist is om woorden en plannen in concrete daden om te zetten.
 
Als NWS werken wij – als het gaat om de uitbreiding van ons betaalbare woningbezit - al drie jaar met een eigen Deltaplan. Dat noemen wij onze nieuwbouwmonitor. Eigen onderzoek naar de sociale volkshuisvesting in de kern Noordwijk heeft aangetoond dat er tot 2027 behoefte is aan zo’n 1000 extra sociale huurwoningen. Wij gaan in onze plannen uit van een reële 600 woningen, waarbij bouwen in Bronsgeest een belangrijke pijler is. Zeker na de uitspraak van de vorige raad dat in dit gebied moet worden uitgegaan van 40 procent sociale huur, is deze beoogde woningbouwlocatie goed voor zo’n 260 van de 600 huurwoningen die we graag willen realiseren. Bovendien is dit de geplande locatie voor nog eens (maximaal) honderd tijdelijke woningen voor starters en spoedzoekers en een aantal tiny houses. 
 
Ons bouwprogramma is vastgelegd in Prestatieafspraken met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN). De handtekening onder de versie voor 2019 tot en met 2022 is nog nat. De aankondiging in het nieuwe coalitieakkoord dat er een ‘Woonvisie met prestatieafspraken’ en een ‘Deltaplan sociale woningbouw’ moet komen, wijst erop dat we de komende periode vooral druk zijn om het huiswerk over te doen. Temeer daar er in het akkoord en de uitleg daarvan op geen enkele manier wordt gerept over concrete alternatieven voor bouwen in Bronsgeest.
Ook voor ons is bebouwing van Bronsgeest geen doel op zich, zoals we al eerder aangaven in een open brief aan de onderhandelaars. Maar zonder volwaardige alternatieven is het wel de enige plek waar we binnen afzienbare termijn aan de slag kunnen. 
 
De ervaring leert dat het ontwikkelen van een nieuwe, grote bouwlocatie zomaar tien tot vijftien jaar kan duren. Zo lang kunnen we de Noordwijkse woningzoekenden – bij wie het water al jarenlang tot boven de lippen staat – niet zoethouden met een Deltaplan. Deze gemeente – en zeker de kern  Noordwijk – heeft behoefte aan plannen die binnen de termijnen van onze NWS Nieuwbouwmonitor kunnen worden uitgevoerd. 
 
Graag gaan wij met u in gesprek om die voornemens – die de afgelopen periode zijn gedeeld door gemeente en SHN - waar te maken. De toezegging in het coalitieakkoord dat er de komende periode 30 procent sociaal wordt gebouwd, is een holle frase als daar geen substantiële aantallen bij worden genoemd. Want dertig procent van niks, is nog steeds niks.
 
Met vriendelijke groet,
 
Willem van Duijn, Directeur-bestuurder  Noordwijkse Woningstichting