Brief aan de onderhandelaars voor het nieuwe college van B&W van Noordwijk

Aan:

 • De onderhandelaars voor het nieuwe college van B&W van Noordwijk

 • In afschrift aan:

  • College B&W van Noordwijk

  • College B&W van Noordwijk

  • Directeur-bestuurder NWS

  • Directeur-bestuurder Sint Antonius van Padua

  • Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk

  • Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek

  • Media

 

Noordwijk, 14 december 2018

 

Betreft: Open brief Stichting Huurdersbelangen Noordwijk aan onderhandelaars voor het nieuwe college van B&W van Noordwijk

 

Geacht onderhandelaars,

 

U zult ook kennis hebben genomen van de intentieovereenkomst die is gesloten tussen de corporaties Sint Antonius van Padua (AvP) uit Noordwijkerhout en Dunavie uit Katwijk.

 

Als SHN hebben we met grote verbazing kennisgenomen van deze stap.

De corporaties Stek (Lisse), Vooruitgang (Sassenheim), AvP en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zijn sinds enkele maanden met elkaar in overleg over een fusie om een regionale woningcorporatie te vormen gericht op de volkshuisvestelijke belangen van de Bollenstreek. Bij een fusie ligt het voor de hand voor corporaties die in hetzelfde werkgebied opereren te kiezen. Dit geldt voor de genoemde vier corporaties in de Bollenstreek. Deze corporaties hebben veel met elkaar gemeen, zowel wat betreft volkshuisvestelijke opgave als wat betreft beleid, doelstellingen.

De woningmarktomstandigheden zijn in grote lijnen vergelijkbaar.

Dunavie opereert vooral op de regionale Leidse woningmarkt.

 

Wij begrijpen de stap van AvP dan ook niet.

 

Vanuit onze huidige rol, opkomen voor de belangen van de huurders in het huidige Noordwijk, zien wij een aantal bezwaren tegen een fusie van AvP met Dunavie.

 

 • Evenals andere jaren hebben voor 2019 de huidige gemeente Noordwijk, NWS en SHN zogenaamde prestatieafspraken vastgelegd. In Noordwijkerhout zijn ook soortgelijke afspraken gemaakt tussen gemeente, AvP en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ).
  Zonder fusie zitten in 2019 AvP en NWS en de twee huurdersorganisaties beiden met de nieuwe gemeente Noordwijk aan tafel om de vinger aan de pols te houden over de afspraken voor 2019.

 • In 2020 zit na de fusie van AvP met Dunavie voor bespreking van de prestatieafspraken naast de NWS (waarschijnlijk inmiddels gefuseerd met Stek en de Voortuitgang) ook Dunavie aan tafel. Dunavie zal op dat moment als grote corporatie, met een relatief klein bezit in Noordwijk (de woningen van AvP), zich ook willen laten horen. Wij kunnen ons voorstellen dat ook de wethouder van Katwijk zich graag uitgenodigd ziet bij dit overleg. Dunavie zal mogelijk ook een deel van de nieuwbouwopgave als taak willen zien.
  Deze ontwikkeling zien wij als SHN om meerdere redenen niet graag. Een fusie naar een regionale Bollen4-corporatie (incl. AvP) maakt de inbreng van de belangen van huurders al een stuk complexer. De inbreng van deze belangen met Dunavie aan tafel maakt dit alles veel te ingewikkeld met als risico dat de concurrentie van twee corporaties binnen één gemeente de inbreng van de huurders ondersneeuwt.

 • Hoewel de belangen van de huurders van AvP niet onze verantwoordelijkheid zijn, maken we ons hierover toch zorgen. Dunavie onderhoudt geen gemakkelijke relatie met de eigen belangenorganisatie Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek (SHD). Deze moeizame relatie biedt mogelijk geen goed perspectief voor de huurders van AvP.

 

Bernard Koëter

Voorzitter Stichting Huurdersbelangen Noordwijk